POLITYKA PRYWATNOŚCI SZKOŁY AGILE COACHY I SCRUM MASTERÓW

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług Szkoleniowych jest Organizator szkolenia. 

2. Uczestnicy, Zamawiający i osoby działające w imieniu Zamawiającego mogą skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na wskazane w pkt 1.2. Regulaminu dane kontaktowe Organizatora szkolenia. 

3. Dane osobowe Uczestników, Zamawiającego i osób działających w imieniu Zamawiającego są przetwarzane w następujących celach: 

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy na podstawie zgłoszenia Zamawiającego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dokonanego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego; 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem Usług Szkoleniowych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

c) w celu obrony lub dochodzenia roszczeń powstałych z tytułu działalności wykonywanej przez Organizatora szkolenia lub w związku ze świadczeniem Usług Szkoleniowych jako uzasadniony interes Organizatora szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Organizator szkolenia przetwarza następujące kategorie danych: 

a) w przypadku Uczestników będących Konsumentami: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail; 

b) w przypadku Uczestników prowadzących działalność gospodarczą: imię i nazwisko, adres działalności gospodarczej, NIP, adres e-mail; 

c) w przypadku Zamawiającego i osób działających w imieniu Zamawiającego nie będącego Uczestnikiem – imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej, działającej w imieniu Zamawiającego. 

5. Podanie danych wymienionych w pkt 9.4. Regulaminu jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia Usług Szkoleniowych. 

6. Organizator szkolenia zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Dane osobowe Uczestników, Zamawiającego i osób działających w imieniu Zamawiającego mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług: doradczych, księgowych, prawniczych, administracyjnych, płatniczych, informatycznych, w tym usług „w chmurze”, a także podmiotom współpracującym w zakresie realizacji i organizacji usług 

szkoleniowych i marketingowych oraz dostawcy metody szkoleniowej, w tym podmiotom autoryzującym i akredytującym, dostawcom usług egzaminowania i certyfikacji, szkoleniowcom, dostawcom licencji wymaganych do realizacji szkoleń. 

8. Organizator szkolenia przekazuje dane osobowe Uczestników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Scrum.org w interesie Uczestnika celem uzyskania przez niego dokumentu – Certyfikatu Professional Scrum. Master I lub Professional Scrum Master II na podstawie art. 49 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną. 

9. W związku z korzystaniem przez Organizatora szkolenia z usług dostawców IT, w tym dostawców usług chmurowych, w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku transfer danych odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

10. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Uczestnikowi, Zamawiającemu i osobie działającej w imieniu Zamawiającego przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli dana osoba uzna, że zasadnym jest ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie do wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli jego zdaniem Organizator szkolenia posiada nieprawidłowe dane osobowe danej osoby lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce, żeby Organizator szkolenia je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez daną osobę sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f) prawo do przenoszenia danych – dana osoba ma prawo otrzymać od Organizatora szkolenia w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył na podstawie umowy. Dana osoba może zlecić ich przesłanie bezpośrednio innemu podmiotowi; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – dana osoba ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

11. Dane osobowe są przechowywane przez Organizatora szkolenia przez czas niezbędny do realizacji celu Umowy, w szczególności: 

a) w przypadku Uczestników – 20 lat licząc od dnia zawarcia Umowy – na potrzeby wykazania ukończenia szkolenia przez daną osobę oraz wykazania przyznania dyplomu; 

b) w przypadku Zamawiającego i osób działających w imieniu Zamawiającego, a także w zakresie innych danych przetwarzanych w celu wykonania i rozliczenia Usług szkoleniowych – przez 5 lat od wykonania ostatniej Usługi Szkoleniowej, a także przez okres przedawnienia roszczeń. 

12. Wszystkie zbierane przez Organizatora szkolenia dane osobowe chronione są z użyciem odpowiednich oraz racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.