REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SZKOŁY AGILE COACHY I SCRUM MASTERÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia Usług Szkoleniowych przez Brass Willow sp. z o.o., organizowanych zdalnie, w tym zasady zawierania umów, ich realizacji i rozwiązania na potrzeby projektu Szkoły Agile Coachy i Scrum Masterów 

1.2. Organizatorem szkolenia jest Brass Willow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-062), ul. Plac Solny 15, NIP: 897-180-88-26, REGON: 361515701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557976, e-mail: sowa@edycja1.szkolaacism.pl, nr tel. 530 537 424

1.3. Organizator szkolenia nie jest uczelnią ani żadnym podmiotem wchodzącym w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20.07.2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85, ze zm.), jak również nie jest szkołą w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2016 r. prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2020, poz. 910, ze zm.) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1327, ze zm.). 

 

2. DEFINICJE

2.1. Na potrzeby Regulaminu ustala się następujące definicje: 

a) Dane – wszystkie dane niezbędne do realizacji Usług podane przez osobę działającą w imieniu Usługobiorcy dotyczące Zamawiającego, osoby działającej w jej imieniu oraz Uczestników szkoleń przetwarzane w zakresie, w celu oraz na zasadach uregulowanych w §9 Regulaminu; 

b) Dzień szkoleniowy – maksymalnie 8 h szkoleniowych (gdzie: 1 godzina szkoleniowa/lekcyjna oznacza 45 minut zegarowych); 

c) Formularz – formularz umieszczony na stronie https://szkolaacism.pl/, przeznaczony do zakupu Usługi Szkoleniowej; 

d) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

e) Organizator szkolenia – Brass Willow sp. z o.o.; 

f) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną; 

g) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -Dz. Urz. UE L 119, s.1); 

h) Umowa – umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem szkolenia; 

i) Usługa Szkoleniowa/Szkolenie – oznacza ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia, a obejmującym m. in. rejestrację Uczestników, korespondencję, przygotowanie materiałów szkoleniowych, realizację przekazu treści merytorycznych, prowadzenie konsultacji indywidualnych lub zbiorowych dla Uczestników oraz inne elementy określone w opisie Szkolenia lub w e-mailu skierowanym do Zamawiającego; 

j) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca lub mająca zamiar brać udział w Szkoleniu, niezależnie od formy zgłoszenia jej uczestnictwa; 

k) Zamawiający – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu Usług Szkoleniowych. 

3. ZAWARCIE UMOWY. WARUNKI WSPÓŁPRACY

3.1. Umowa zostaje zawarta z Uczestnikiem na podstawie przesłanego przez Uczestnika lub Zamawiającego zamówienia w postaci Formularza dostępnego na stronie https://szkolaacism.pl/, które to zamówienie zostanie potwierdzone przez Organizatora szkolenia. Przesłanie Formularza może nastąpić najpóźniej na 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia Szkolenia. 

3.2. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Zamawiający składa oświadczenie, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte poprzez odpowiednie zaznaczenie w Formularzu. Regulamin jest również załącznikiem do Umowy. 

3.3. Formularz może zostać przesłany do Organizatora szkolenia w następujący sposób: 

a) poprzez Formularz dostępny na stronie https://szkolaacism.pl/

b) pocztą elektroniczną na adres sowa@edycja1.szkolaacism.pl

3.4. Organizator szkolenia potwierdza przyjęcie zamówienia złożonego na Formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator szkolenia może odmówić przyjęcia zamówienia. 

3.5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą Formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego kilku uczestników Szkolenia, Organizator szkolenia skontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem ustalenia indywidualnych warunków umowy świadczenia Usług Szkoleniowych. 

3.6. W przypadku, gdy Zamawiającym jest inny podmiot niż Uczestnik, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, by Uczestnik zawarł Umowę, określającą szczegółowo przedmiot Szkolenia oraz obowiązki Uczestnika. 

3.7. Umowa szczegółowo określa harmonogram Szkolenia oraz jego zakres. 

3.8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu harmonogramu Szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora szkolenia, których nie można było wcześniej przewidzieć (np. uzasadniona niezdolność szkoleniowca do świadczenia Usług 

Szkoleniowych, awaria, siła wyższa, problemy natury technicznej i organizacyjnej niezależne od Organizatora usług etc.). W takim przypadku Organizator szkolenia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zmianie harmonogramu za pośrednictwem adresu e-mail i tak zmiana nie będzie uważana jako nienależyte wykonanie Usługi Szkoleniowej, jak również nie będzie wymagała podpisania aneksu do Umowy. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem nie wyrazi zgody na zmianę harmonogramu, może on w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie harmonogramu odstąpić od Umowy. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia pkt 7.2. oraz 8.3 Regulaminu. 

3.9. Informacje znajdujące się na stronie szkolaacism.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

3.10. Organizator szkolenia udziela Zamawiającemu licencji do przekazanych materiałów dydaktycznych stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Nr 90, poz. 1231, z późn. zm., „Ustawa o prawie autorskim”), przygotowanych przez Organizatora szkolenia lub szkoleniowców prowadzących Szkolenie, dalej łącznie jako: „Utwory”, na polach eksploatacji wskazanych poniżej: 

a) korzystanie z Utworów na dowolnej liczbie urządzeń technicznych, mobilnych oraz stanowisk komputerowych, w tym prawo do uruchamiania, wyświetlania, udzielania dostępu do Utworów; 

b) stosowanie, przekazywanie, przechowywanie Utworów w pamięci komputera oraz innych urządzeń; 

c) stosowanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu. 

3.11. Udzielenie licencji następuje z chwilą przekazania Utworu pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia opisanego w pkt 4 poniżej. 

3.12. Odpowiedzialność Organizatora szkolenia wobec Zamawiającego, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona. 

4. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI SZKOLENIOWE 

4.1. Zamawiający za zamówione Usługi Szkoleniowe zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi szkolenia wynagrodzenie w wysokości wskazanej w Formularzu. 4.2. Ceny podane w Formularzu są cenami netto. Ceny brutto zostały obliczone przy zastosowaniu stawki podatku VAT 23%. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie dokonana aktualizacja Formularza. 

4.3. Po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora szkolenia o przyjęciu zamówienia złożonego za pośrednictwem Formularza, Zamawiający dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie w jeden z wybranych przez siebie sposobów: 

a) w momencie składania zamówienia poprzez Formularz za pośrednictwem systemu PayU – w takim przypadku przyjmuje się, że Organizator szkolenia przyjął zamówienie złożone za pośrednictwem Formularza; lub 

b) po otrzymaniu na adres e-mail faktury proforma, wystawionej przez Organizatora szkolenia na podstawie Danych i odnośnika do dokonania płatności za pośrednictwem systemu Paypal lub tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze proforma w terminie 14 dni od jej otrzymania, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. 

4.4. Płatności realizowane za pomocą serwisu PayU przy użyciu kart płatniczych dokonywane są kartami płatniczymi Mastercard lub VISA. 

4.5. Organizator szkolenia wystawia fakturę VAT niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty. Przed otrzymaniem zapłaty Organizator szkolenia wystawia fakturę pro forma. 

5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH

5.1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Usług Szkoleniowych jest spełnienie następujących wymagań: 

a) posiadanie przez Uczestnika dostępu do sieci Internet oraz przeglądarki obsługującej pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; 

b) posiadanie przez Uczestnika poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej (włączony javascript) Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 6, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2, lub Chrome w wersji nie starszej niż 1 lub innej, w której poprawnie działać będzie Formularz oraz udostępniony link do Szkolenia. 

5.2. Uczestnik zobowiązany jest samodzielnie zapewnić warunki opisane w pkt 5.1. powyżej, a Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z niespełnienia warunków opisanych w pkt 5.1. powyżej. 

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług Szkoleniowych należy kierować na adres e-mail: sowa@edycja1.szkolaacism.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora szkolenia niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. 

6.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a) oznaczenie Zamawiającego – wskazanie jego Danych oraz Danych osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego dla celów postępowania reklamacyjnego w postaci imienia i nazwiska Uczestnika, danych Zamawiającego (jeśli Uczestnik nie jest Zamawiającym), adres e-mail; 

b) opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji wraz z podaniem daty zaistnienia sytuacji; 

c) żądanie Zamawiającego. 

6.3. Organizator szkolenia rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Zamawiającego o sposobie dalszego postępowania na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

6.4. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator szkolenia nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego przyjmuje się, że reklamacja została uznana za zasadną. 

7. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

7.1 Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi szkolenia na adres e-mail sowa@edycja1.szkolaacism.pl lub listem poleconym na adres Organizatora szkolenia. Rezygnacja następuje poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Za dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uważa się dzień, w którym oświadczenie Zamawiającego dotarło do Organizatora szkolenia. 

7.2 W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w terminie minimum 30 dni przed pierwszym Zjazdem Organizator szkolenia zwróci Zamawiającemu całość zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego będącego Konsumentem w terminie krótszym niż wskazano w zdaniu poprzedzającym, Organizator szkolenia, po pokryciu poniesionych kosztów, zwróci pozostałą część wynagrodzenia Uczestnikowi. 

7.3 Zwrot środków, zgodnie z pkt 7.2. powyżej, odbywa się w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu. 

7.4 Organizator szkolenia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający opłacając Usługi Szkoleniowe. 

7.5 Zamawiający ma możliwość zamiany Uczestnika Szkolenia bez żadnych przeszkód. Zmiana nie jest możliwa po rozpoczęciu Szkolenia. 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.), Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od zawartej z Organizatorem szkolenia Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. 

8.2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu do jego odstąpienia. 

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi szkolenia możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres: Brass Willow sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław lub wysłane w formie elektronicznej na adres: sowa@edycja1.szkolaacism.pl

8.4. Organizator szkolenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności nastąpi w sposób określony w pkt 7.4. Regulaminu. 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług Szkoleniowych jest Organizator szkolenia. 

9.2. Uczestnicy, Zamawiający i osoby działające w imieniu Zamawiającego mogą skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na wskazane w pkt 1.2. Regulaminu dane kontaktowe Organizatora szkolenia. 

9.3. Dane osobowe Uczestników, Zamawiającego i osób działających w imieniu Zamawiającego są przetwarzane w następujących celach: 

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy na podstawie zgłoszenia Zamawiającego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dokonanego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego; 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem Usług Szkoleniowych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

c) w celu obrony lub dochodzenia roszczeń powstałych z tytułu działalności wykonywanej przez Organizatora szkolenia lub w związku ze świadczeniem Usług Szkoleniowych jako uzasadniony interes Organizatora szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

9.4. Organizator szkolenia przetwarza następujące kategorie danych: 

a) w przypadku Uczestników będących Konsumentami: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail; 

b) w przypadku Uczestników prowadzących działalność gospodarczą: imię i nazwisko, adres działalności gospodarczej, NIP, adres e-mail; 

c) w przypadku Zamawiającego i osób działających w imieniu Zamawiającego nie będącego Uczestnikiem – imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej, działającej w imieniu Zamawiającego. 

9.5. Podanie danych wymienionych w pkt 9.4. Regulaminu jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia Usług Szkoleniowych. 

9.6. Organizator szkolenia zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

9.7. Dane osobowe Uczestników, Zamawiającego i osób działających w imieniu Zamawiającego mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług: doradczych, księgowych, prawniczych, administracyjnych, płatniczych, informatycznych, w tym usług „w chmurze”, a także podmiotom współpracującym w zakresie realizacji i organizacji usług 

szkoleniowych i marketingowych oraz dostawcy metody szkoleniowej, w tym podmiotom autoryzującym i akredytującym, dostawcom usług egzaminowania i certyfikacji, szkoleniowcom, dostawcom licencji wymaganych do realizacji szkoleń. 

9.8. Organizator szkolenia przekazuje dane osobowe Uczestników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Scrum.org w interesie Uczestnika celem uzyskania przez niego dokumentu – Certyfikatu Professional Scrum. Master I lub Professional Scrum Master II na podstawie art. 49 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną. 

9.9. W związku z korzystaniem przez Organizatora szkolenia z usług dostawców IT, w tym dostawców usług chmurowych, w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku transfer danych odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

9.10. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Uczestnikowi, Zamawiającemu i osobie działającej w imieniu Zamawiającego przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli dana osoba uzna, że zasadnym jest ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie do wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli jego zdaniem Organizator szkolenia posiada nieprawidłowe dane osobowe danej osoby lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce, żeby Organizator szkolenia je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez daną osobę sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f) prawo do przenoszenia danych – dana osoba ma prawo otrzymać od Organizatora szkolenia w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył na podstawie umowy. Dana osoba może zlecić ich przesłanie bezpośrednio innemu podmiotowi; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – dana osoba ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

9.11. Dane osobowe są przechowywane przez Organizatora szkolenia przez czas niezbędny do realizacji celu Umowy, w szczególności: 

a) w przypadku Uczestników – 20 lat licząc od dnia zawarcia Umowy – na potrzeby wykazania ukończenia szkolenia przez daną osobę oraz wykazania przyznania dyplomu; 

b) w przypadku Zamawiającego i osób działających w imieniu Zamawiającego, a także w zakresie innych danych przetwarzanych w celu wykonania i rozliczenia Usług szkoleniowych – przez 5 lat od wykonania ostatniej Usługi Szkoleniowej, a także przez okres przedawnienia roszczeń. 

9.12. Wszystkie zbierane przez Organizatora szkolenia dane osobowe chronione są z użyciem odpowiednich oraz racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie szkolaacism.pl i odnosi się do umów zawartych od tego dnia. 

2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. 

4. Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych bez zgody prowadzącego. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników na skutek niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie Szkolenia. 

6. Podczas prowadzonego Szkolenia zabronione jest dostarczanie przez Uczestników jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym czy też naruszającym dobra osobiste innych podmiotów. 

7. Uczestnik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności w trakcie Szkolenia. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Uczestników. 

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy a Usługobiorcą, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

9. Usługobiorca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora szkolenia. 

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego. 

12. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 2020.12.01.